نوشته‌ها

مدیریت استراتژیک

مثال هایی برای درک بهتر مفهوم استراتژی

/
استراتژی یکی از اصول اصلی مدیریت می باشد که واژگان، ابزار و متخصصان مربوط به خود را دارد. و مانند همه چیزهای دیگر در مدیریت در دوره تغییرات سریع امروزه درک و رویکرد ما به توسعه و اجرای استراتژی سازمان ها باید تکامل یابد.هدف از این مقاله کمک به درک مفهوم استراتژیک و برخی از واژگان کلیدی آن است