نوشته‌ها

داشته ها را دوست بدارید نه خواسته ها را

داشته ها را دوست بدارید نه خواسته ها را

/
داشته ها را دوست بدارید نه خواسته ها را»آیا عاشق زندگی خود ه…