نوشته‌ها

تحقیقات بازار

استفاده از ماتریس SWOT در ایجاد طرح تحقیقات بازار

/
در این مقاله قصد داریم چگونگی ایجاد ارتباط قدرتمند بین برنامه های تجاری (Business Plans) و تحقیقات بازار (market research) را از روش های زیر توضیح دهیم: