سنجه‌ها

ترجیح پرسنل از X و Yتئوری

/
داگلاس مک گریگور دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه کرده است : ی…

تئوری X و Y سازمان

/
داگلاس مک گریگور دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه کرده است : ی…