نوشته‌ها

بنچ مارکینگ

بنچ مارکینگ (benchmarking) چیست و چه کاربردهایی در سازمان دارد؟

/
بنچ مارک به فرآیند مقایسه ی سازمان، عملیات و یا فرآیند های خود با سازمان های دیگر که فعالیت هم راستا با شما، اما به صورت گسترده تر یا موفق تر دارند گفته می شود. بنچ مارک برای تمام فرایند ها، محصولات یا خدمات، رویکرد ها و رویه ها در سازمان قابل انجام می باشد. نقاط مشترک که در پنچ مارک بررسی می شود شامل اندازه گیری زمان، کیفیت، هزینه، اثر بخشی فرآیند ها و فعالیت ها و سطح رضایت مشتریان می باشد.قصد و هدف بنچ مارکینگ مقایسه ی علمیات و فرآیند های خود در برابر رقبا و تولید ایده های جدیدی برای بهبود فرآیندها، رویکردها، فناوری ها در جهت کاهش هزینه ها، افزایش سود دهی و تقویت وفاداری و رضایت مشتریان می باشد.