نوشته‌ها

اخراج

قبل از اخراج کارمند چه اقداماتی باید انجام دهید؟

/
به هنگام اخراج کارمند، اتخاذ یک تصمیم درست بسیار دشوار است. تصور کنید یک کارمند را که برای دستیابی به مقاصد و اهدافتان دارای صلاحیت کافی بوده را استخدام کرده‌اید.