سمینار در حال ثبت نام :

  • سمینار VIP هدف گذاری هوشمندانه و استخدام بهترین ها

  • چگونه بدون خونریزی سازمان را فتح کنیم؟

سمینار های برگزار شده