دوره در حال ثبت نام :

  • دوره جامع مدیریت حرفه ای کسب و کار

سمینار های برگزار شده

علی معبودی
علی معبودی
سمینار vipمهندسی و توسعه فروش در دوران رکود