سمینار در حال ثبت نام :

  • سمینار VIP هوش هیجانی و مهارت های تصمیم گیری

دانیل گلمن میگه : در موفقیت یا شکست هوش هیجانی به مراتب مهم‌تر و اثرگذارتر از هوش منطقی یا همون IQ اون فرده! این مهم در حوزه مدیریت و رهبری به مراتب از اهمیت بیشتری برای راهبری بهینه همکاران، حل تعارضات درون سازمانی و ارتقای شخصی افراد برخورداره!

هوش هیجانی و مهارت های تصمیم گیری

سمینار های برگزار شده

علی معبودی
علی معبودی
سمینار vipمهندسی و توسعه فروش در دوران رکود