پکیج جامع آنلاین مدیریت و رهبری اثربخش

1,800 هزار تومان

در این پکیج ویژگی های مهم رهبران اثرگذار ، اشتباهات جبران ناپذیر مدیران و … بررسی می شود.

1,800 هزار تومان

مهارت های فردی در مدیریت و رهبری اثربخش

300 هزار تومان

در این پکیج ویژگی های مهم رهبران اثرگذار ، اشتباهات جبران ناپذیر مدیران و … بررسی می شود.

مهارت های ارتباطی در مدیریت و رهبری اثربخش

300 هزار تومان

در این دوره ویژگی های مهم رهبران اثرگذار ، اشتباهات جبران ناپذیر مدیران و … بررسی می شود.

مهارت های مدیریتی در مدیریت و رهبری اثربخش

300 هزار تومان

در این پکیج ویژگی های مهم رهبران اثرگذار ، اشتباهات جبران ناپذیر مدیران و … بررسی می شود.