چگونه مانند يك مديرِعالي بينديشيم؟ 1

چگونه مانند يك مدیر عالی بينديشيم؟

/
چگونه مانند يك مدير عالی بينديشيم؟ » دستيابي به بالاترين مقام سازماني كه درآن مشغول…
هدف گذاری شخصی و سازمانی

هدف گذاری شخصی و سازمانی

/
با نزدیک شدن به پایان سال 94، مدیران با هر اندازه و طبقه ای باید هدف گذاری سازمانی سال95 در محدوده تحت اختیار خود را تبیین و مکتوب نمایند. همچنین باید از همکاران سازمانشان نیز بخواهند این هدف گذاری را در حوزه فعالیتشان ارائه دهند. در جلسات پایان سال می توانید با حجم قابل توجهی اهداف خرد و کلان، اقدام به برنامه ریزی برای سال آینده نمایید. با این مشارکت، هم سطح نزدیکی اهداف افراد سازمان را با اهداف کار و کسب سنجیده اید و هم در این بین به اهداف و ایده های تازه ای دست خواهید یافت.