سومین همایش بازاریابی و فروش

با رویکرد شرایط جدید کسب و کار در سال ۹۵

همایش 3

سرفصل های همایش :

بازاریابی با بودجه محدود
مدیریت تبلیغات و فروش در فضای مجازی
مدیریت مشتریان و فروش در شرایط بازار فعلی ایران

روش های افزایش فروش از طریق ارتباط با مشتریان (CRM)