اولین همایش بازاریابی و فروش

همایش 1

سرفصل های همایش :

جایگاه سازی و برندینگ
بازاریابی و فروش متناسب با دوران رکود
مذاکرات موفق و فن بیان موثر در مذاکرات بزرگ
یافتن کانال های مناسب تبلیغات/تبلیغات بهینه