در شرایط فعلی کسب‌و‌کار، رهبر سازمان تاثیر مستقیمی بر عملکرد پرسنل و موفقیت سازمان دارد. شاید چندی پیش رهبری سازمان با حداقل درایت و توانایی با تکیه بر برخی مزیت‌های سازمانی می‌توانست سازمان خود را به پیش ببرد؛ ولی در فضای کسب‌وکار فعلی که سرعت در تصمیم‌گیری‌ها و قبول ریسک‌ها، به‌گونه‌ای شده است که باید با اطلاعات محدود و حتی در برخی موارد بدون اطلاعات کافی، تصمیم درست در کسری از ثانیه اتخاذ شود، فقط می‌تواند از رهبرانی سربزند که هوش و درایت بالایی دارند.

در فایل آموزشی حاضر به نکاتی می پردازیم که با استفاده از آن می توانید به طور موثر رهبری سازمانتان را بر عهده بگیرید.

.