• ظرفیت :

    ۲۰ نفر

  • تعداد جلسات :

    ۱۵ جلسه

  • طول دوره :

    ۴۵ ساعت

چه مواردی را آموزش خواهیم داد؟

  تکنیک های فروش

  فن بیان در فروش

  مدیریت تیم فروش

  تیپ شناسی شخصیتی

  مهارت های فروش حضوری

برخی از سر فصل های دوره

  استفاده از تکنیک های شخصیت شناسی

  هدف گذاری و برنامه ریزی فروش 

  آشنایی با تکنیک های فروش

  فن بیان در مذاکرات فروش

  گزینش، استخدام و حفظ نیروهای فروش

  یادگیری مهارت های هوش هیجانی

  آشنایی با راهکارهای خاتمه فروش

  نقش زبان بدن در ارتقا فروش

web hit counter