تگ: زبان تجاری

۱۴
آبان

آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)

social responsibility (1 (مسئولیت اجتماعی)

تعریف:

تعهد مدیریت یک سازمان در جهت رفاه و آسایش جامعه از طریق فعالیت هایی که انجام می دهد.

مثال :

[latin-p]1- Kyle is a young man with a strong sense of social responsibility and he frowns on anyone who damages public property.[/latin-p] ادامه مقاله
۱۲
شهریور

آموزش زبان تجاری (درس سوم)

یک فرد، گروه یا سازمانی که از سازمانی دیگر سود می برد. ذینفعان ممکن است تاثیر گذار باشند و یا از اقدامات سازمان های دیگر، اهداف و سیاست های آنها تاثیر بگیرند. بستانکارن، مدیران، کارمندان، دولت، سهامداران، تامین کننده ها نمونه هایی از ذینفعان هستند.

ادامه مقاله