۲۵
تیر

داشته ها را دوست بدارید نه خواسته ها را

داشته ها را دوست بدارید نه خواسته ها را»آیا عاشق زندگی خود هستید؟ یا گاهی احساس نارضایتی می کنید؟ بررسی کنید که اگر یک خانه بزرگ تر، روابط بهتر، پول بیشتر، فعالیت های هیجان انگیز در اوقات بیکاری، احترام متقابل و ... داشتید خوشحال تر بودید یا نه. اغلب ما، خود را قانع می کنیم که با بازی کامپیوتری جدید، افزایش حقوق و مسافرت به خوشحالی نزدیک تر می شویم. بسیاری از ما شادی را برابر موفقیت - و موفقیت را برابر پول- می دانیم. اما بسیاری از پول داران خوشحال نیستند. کسانی با درآمد های بالاتر زمان بیشتری برای کار، نگرانی، خرید، توجه به کودکان و آموزش صرف می کنند در حالی که برای استراحت با خواندن کتاب یا یک داستان مسرت بخش وقت کمتری می گذارند. از سوی دیگر، افرادی را می بینید که در برابر تمام فرصت ها خوشحال، بشاش و مثبت به نظر می رسند. شاید برای مدت طولانی از مشکل سلامتی رنج می بردند، یا ذخیره ی پول کمی برای لوازم غیر ضروری دارند، یا زندگی به آنها ضربه هایی زده است... اما همیشه در حال لبخند زدن و شادی هستند. بنابراین چگونه می توانید از داشته های خود لذت ببرید به جای اینکه خود

ادامه مقاله