۱۰
تیر

تحلیل سایت دیوار

    ویژه

تحلیل سایت دیوار» "شرکت ها چه ماهیتی دارند؟" رونالد کوز اقتصاد دان و برنده نوبل در سال ۱۹۳۷ پاسخی مفصل به این سوال می دهد که مختصر آن چنین است: "شرکت ها یک راه حل سازمانی برای مساله‌ی هزینه معامله هستند." اما "هزینه معامله" چیست و چه عواملی باعث ایجاد آن می شوند؟ فروشنده و خریداری که در بستر بازار مقابل هم قرار می گیرند وقتی اقدام به مبادله کالا یا خدمتی خواهند نمود که برای طرفین افزایش منفعت داشته باشد، تجارت در شرایط نرمال واجد این ویژگی است. اما چرا برخی از تجارت ها هیچ وقت رخ نمی دهد؟ هزینه معامله پاسخی به این سوال است. طرفین یک معامله تجاری علاوه بر هزینه مستقیم برای مبادله کالا یا خدمت مورد نظر خود، هزینه های دیگری نیز متحمل می شوند. که شامل: ۱- هزینه جستجو و کسب اطلاعات ۲- هزینه چانه زنی ۳- هزینه تضمین انجام مبادله و تایید صحت موضوع مبادله می باشد. کوز معتقد بود اگر این هزینه ها خیلی زیاد باشد،