۱
اردیبهشت

از مدیریت انگیزش چه می دانید؟

از مدیریت انگیزش چه می دانید؟ » چه انگیزه هایی سبب می شود تا هرکسی به یک روش خاص فکر، احساس و رفتار نماید؟ چه عواملی کارکنان یک سازمان را برای انجام کار مشتاق و علاقه مند می سازد؟ آنها را به خلاق بودن و نوآوری تحریک نموده و موجبات موفقیت آنها را فراهم می آورد و یا آنها را به تولید وادار می نماید؟ اگر چه کوشش های انسانی اندکی بدون انگیزش پدید می آید ولی شاید همه رفتارهای آگاهانه از نوع رفتارهای برانگیخته هستند یا دلایلی برای رخ دادن آن ها وجود دارد. کار مدیریت پی بردن و به کار گرفتن انگیزه های کارکنان برای انجام دادن کار است. انگیزش یک فرایند فیزیولوژیک اساسی محسوب می شود. کسانی که اهمیت تاکید بر انگیزش در رفتار سازمانی را نادیده می گیرند، بسیار اندک اند. ماهیت و تعریف انگیزش : انگیزش یک رفتار و یک حادثه نیست که بتوان آن را به طور مستقیم مشاهده کرد. بلکه ترکیبی از عوامل مختلف است که جنبه های خاص رفتار را توصیف می کند. خیلی وقتها با افرادی برخورد می کنیم که می گویند، انگیزه اش نیست! انگیزه این کار را ندارم و... " انگیزه " اصطلاحاً به نیرویی اطلاق می شود که

ادامه مقاله