۲۵
اسفند

ارتباطات چه نقشی در زندگی ما دارند؟

ارتباطات چه نقشی در زندگی ما دارند؟ اشخاصی که آنها را می شناسید و آنها هم شما را می شناسند، در موفقیت، سعادت و میزان پیشرفت شما بیش از هر عامل دیگری نقش بازی می کنند. هیچ کس به تنهایی نمی تواند به موفقیت شایان ذکر دست پیدا کند. در زندگی، روابط حرف اول را می زند و شما باید به دنبال برقراری ارتباط با افراد مناسب باشید. در این مقاله به شرح ۵ عامل مهم در برقرای روابط با دیگران می پردازیم، تا شما بتوانید روابطتتان با افراد را به طور موثر مدیریت کنید. ۱-گروه مرجع شما گروه مرجع شما اشخاصی هستند که شما خود را مشابه آنها در نظر می گیرید. بعد از مدتی، شما طرز تلقین ها، رفتار، صحبت، امیدها و آرزوها و حتی طرز لباش پوشیدنشان را فرا می گیرید. گروه مرجع شما نفوذ شدیدی بر شخصیت شما دارند. پس کاملا در انتخاب گروه مرجع تان هشیار باشید. ۲-با افراد جدیدی معاشرت کنید تمام تغییرات در دنیای بیرون شما با تغییر در دنیای درون شما شروع می شود. تغییرات عمده در دنیای درون شما زمانی حاصل می شود که اشخاصی راکه با آنها مرواده و معاشرت دارید، تغییر بدهید. وقتی گروه مرجع جدیدی انتخاب می کنید

ادامه مقاله